I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem http://scandiliving.pl prowadzonego przez SCANDI LIVING Sp. z o.o., Osowicze 21c, 16-010 Wasilków NIP: PL 9662097954 REGON: 361780923, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku pod numerem 0000563130 a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

SCANDI LIVING Sp. z o.o.
Osowicze 21c, 
16-010 Wasilków 
NIP: PL 9662097954 
REGON: 361780923 
e-mail: sklep@scandiliving.pl
tel. +48 721 695 733
Dane rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW

Numery kont bankowych:
Dla wpłat w zł (PLN):
IBAN: PL 68 1050 1953 1000 0092 1216 4801


Dla wpłat w euro (EUR):
IBAN: PL 45 1050 1953 1000 0092 1216 4827

 

II. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

Sklep Internetowy (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://scandiliving.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Strona – Usługodawca lub Klient;

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

Usługodawca – SCANDI LIVING Sp. z o.o. , Osowicze 21 C 16-010 Wasilków, NIP:9662097954.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

III. Postanowienia ogólne


1. Sklep Internetowy Scandiliving.pl, dostępny pod adresem www.scandiliving.pl, prowadzony jest przez SCANDI LIVING Sp. z o.o. z Osowicze 21 C 16-010 WasilkówNIP: 9662097954;

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie Scandiliving.pl.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie.

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 

a. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz
b. informowanie Klienta przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia, oraz
c. udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

6. Do korzystania z Serwisu www wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu www, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

8. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: 
a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
b. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
c. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

12. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

IV. Warunki zakupu


1. Sklep internetowy Scandiliving.pl prowadzi wysyłkową akcesoriów wyposażenia wnętrz oraz mebli na terenie Polski. Klient może zamówić (kupić), (tj. zawrzeć umowę sprzedaży towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Możliwe jest także złożenie zamówienia telefonicznie lub przez e-mail.

2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

3. Wszystkie ceny podane w ofercie na stronach internetowych Scandiliving.pl są wyrażone w PLN  i zawierają podatek VAT.

4. Wraz z zamówionym towarem Klienci otrzymują w paczce dokument zakupu, którym jest faktura VAT.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia (w tym wskazanie formy płatności oraz sposobu dostawy zakupionego towaru)i przesłanie do nas - poprzez kliknięcie na przycisk ZAMAWIAM,

b) akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.scandiliving.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

7. Zamówienia można składać przez całą dobę. Wyjątkiem są zamówienia telefoniczne, które przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli:
- formularz zamówienia nie został w pełni wypełniony lub został wypełniony niepoprawnie
- zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych
- zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa.

 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu wiadomości e-mail będące potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.

10. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści rozdział 4 p. 9  Regulaminu. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. 

V. Sposób płatności


Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelew na konto wlaściciela sklepu o numerze:ING Bank Śląski S.A. 68 1050 1953 1000 0092 1216 4801
- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal oraz iMoje.
- Pobranie 

 

VI. Realizacja zamówień

1. Wg Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Art. 12. Sklep powinien zrealizować zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt.1 Klient zostaje poinformowany niezwłocznie o planowanym terminie realizacji zamówienia drogą telefoniczną lub na adres e-mail, Klientowi przysługuje wówczas prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku gdy Sklep z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta nie może wykonać zobowiązania, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

4. W przypadku, gdy Towary posiadają w opisie status "NA ZAMÓWIENIE", a także w przypadku gdy Towary posiadają w opisie status "DOSTĘPNY" ale zamówiona ilość Towarów przekracza podaną liczbę Towarów dostępnych termin wysyłki takich Towarów będzie ustalany indywidualnie z Klientem przy poszczególnych Zamówieniach.

5. Do terminu realizacji zamówienia wlicza się czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (do 2 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce) lub Pocztę Polską (do 7 dni od otrzymania informacji o wysyłce).

5. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

6. Sprzedawca realizuje przesyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wniosek Klienta może dokonać wyceny kosztów transportu wskazanego towaru za granicę. Przy zamówieniach za granicę należy doliczyć odpowiedni, zwyczajowo przyjęty czas dostawy.

7. Sklep wysyła zamówiony towar pod adres, który podany został przez klienta w formularzu zamówienia.

 

VII. Warunki dostawy


1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DHL/DPD/UPS lub Poczty Polskiej.
2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na zasadach określonych w formularzu zamówienia.
3. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) prosimy o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera.
Jeżeli produkty zostały uszkodzone, należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody.
W następnej kolejności, prosimy o szybki kontakt telefoniczny na numer 721 695 733 w celu dalszego wyjaśnienia sprawy.

4. Koszt dostawy na terenie Polski: 

a. 19 zł - do 30 kg (Kurier InPost), przy zamówieniach płatnych przelewem lub za pośrednictwem PayPal lub PayU zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu.

W przypadku zamówienia na kwotę wyższą niż 299 zł koszty transportu pokrywa sklep Scandiliving.pl. Wyjątkiem są paczki wielkogabarytowe, gdzie koszty transportu ustalane są w zależności od gabarytu przesyłki. 

5. Koszt dostawy do innych krajów tylko przy płatności przelewem lub poprzez serwis PayPal:

a. 240 zł brutto lub 60 euro: Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Węgry, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, 

b. 320 zł brutto lub 70 euro:  Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szkocja, Szwecja, Walia, Włochy, Irlandia, Grecja, Portugalia.

VIII.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi towaru skadając stosowne oświadczenie na piśmie w dowolny sposób. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: Osowicze 21 C, 16-010 Wasilków, lub e-mail :sklep@scandiliving.pl . 


2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni.
3. Towar powinien być zwrócony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres:

SCANDI LIVING Sp. z o.o.

Osowicze 21 C, 

16-010 Wasilków, 

Do zachowania terminu wytarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni.    

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu - czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (Dz.U.2014 r. poz 827 ze zm.) tj:

• w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

• gdy zakup towaru następuje przez firmę która dokonuje zakupu, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. Sprzedawca w drodze wyjątku może zgodzić się na przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art 22(1) kc w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, pod warunkiem odesłania w tym terminie produktu w oryginalnym opakowaniu, kompletnego, nieuszkodzonego, bez śladów użytkowania, z kompletem dokumentów sprzedażowych i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy podanym w załączniku.

W przypadku jeśli kupujący stwierdzi uszkodzenie zakupionego towaru przy odbiorze przesyłki, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Klient jednocześnie zobowiązany jest o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę mailowo na adres:

sklep@scandiliving.pl

 

IX. Reklamacje i zwroty

1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.

2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem lat dwóch od wydania towaru kupującemu, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci uprawnienia wyżej określone, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego zawiadomienia przed upływem ww. terminu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sprzedawcy wymieniony w §1 ust. 1.4. z dopiskiem „Reklamacja”.
Do odsyłanego towaru powinien być dołączony się opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.

3. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr telefonu: 721 695 733 (koszt zgodny ze stawką operatora) lub drogą elektroniczną pod adres: sklep@scandiliving.pl o reklamacji wskazując wady i numer zamówienia.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,

5. Oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca/Sklep odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

5. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje na numer konta (przelewem) bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.

 

X. Postanowienie końcowe

Pozostałe prawa i obowiązki:

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

XI. Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XII. Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.