Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość nie podając przyczyny oraz składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni - termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części z zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu - do pobrania powyżej.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

Obowiązki Konsumenta

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Towar należy odesłać na adres sklepu:

Scandi Living Sp. z o.o.
Osowicze 21c
16-010 Wasilków

 

Obowiązki Sprzedawcy

Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Konsumentowi  dokonane przez niego płatności.